تمرکز ضخامت در ساوه

تمرکز ضخامت در ساوه

هواشناسی ایران فورکا

آستانه-لنگرود-اراک--ساوه-خمین-دلیجان-کاشمر-تفرش-. اهواز-اسفراین-اهر-شاهین .... خطوط سبز و زرد مسیر توده مرطوب روزهای اتی است و نقطه سیاه پر رنگ تمرکز کنونی. رطوبت مادیان جولیان . ... توزیع فشار و ضخامت ترازها, تمامی زمان ها. سرعت عمودی تراز۷۰۰...

دریافت قیمت

شاهو خبر | تاثیرات درختان بر اکولوژی و نقش آن در تامین منابع مورد.

5 مارس 2017 ... وجود جوی با ضخامت کافی که دارای 20 درصد اکسیژن بود باعث گشت تا به تدریج موجودات چند سلولی و سپس موجودات تکامل یافته دیگری پا به عرصه...

دریافت قیمت

اسکلت photos on Flickr | Flickr

Flickr photos, groups, and tags related to the "اسکلت" Flickr tag.

دریافت قیمت

ﻧﺎﻡ ﻪﺑ ﺩﺍﻧﺎي ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﻥ

ﻤﺎﻥ ﺳﺎﻭﻩ. ﺩﻭﺭﻭﺩي، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ، ﺣﺴﻦ ﺑﺪﺭي. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮﻫﻤﺠﻨﺲ. ﺁﻟﻴﺎﮊﻫﺎي ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ. ۵۰۵۰. ﻭ. ۶۰۸۲ ...... ﺖ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻳـﺎ ﻫﻤـ. ي ﻫﺮ ﺫ. ﺭﻩ ﺧﻨﺜـﻲ. ﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ..... XRD. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩ. ﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ. ﻳ. ﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠ. ﻴ. ﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗـ. ﻲ. ﺳـﻄﺤ. ،ﻲ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻ. ﻳ. ﻪ ﺍﮐﺴ. ﺪﻴ. ي. ﺗﺸﮑ. ﻴ. ﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭ. ي.

دریافت قیمت

تحلیل آماری فعالیت های پژوهشی فناوری نانو در سال 1389 - ستاد.

تصريح کرد: »تمرکز بیش از حد بر ابزارها به جاي محتوا، از آس یب هاي. فعالیت هاي ترويجي است، لذا .... دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، با هدف ارتقا. و توسعه علوم کش اورزی در ..... های پلی اتیلن از طريق. پرس مذاب با ضخامت 6 میلی متر به دس ت آمدند.

دریافت قیمت

قلعه بزی - پژوهش های باستان شناسی ایران

کــه حــاوي اليه هــاي خاکســتر )در مــواردی بــه ضخامــت ۴0 ســانتي متر(، دســت ..... اســتفاده در مــواردی از تمرکــز کــم و در مــواردی به صــورت گودی هــای متراکــم هســتند ..... خراسـان، سـاوه و هم چنيـن در غـار وزمـه در کرمانشـاه و پنـاه گاه گيلـوران در خـرم آبـاد نيـز.

دریافت قیمت

تست غیر مخرب

تشخیص مواردی که قابل دسترس نیستند، مانند اندازه گیری ضخامت پوشش، اندازه گیری سطح مایع درون مخزن، تشخیص ... خطای ترکیب و تمرکز غلظت )اختالف های فازی.

دریافت قیمت

ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺑﺎﻻزدﮔﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب دﺷﺖ

28 كانون الثاني (يناير) 1992 ... ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﻜﻞ. ،ﻫﺎ. ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ... اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎوه را ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ. اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮرد ...... ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ در زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل. ﺣﺪود. 5/1.

دریافت قیمت

مسجد جامع فهرج | پارسی ویکی

... نصب در یا پنجره، آگاهانه پرهیز شده است تا تمرکز حواس نمازگزاران به نحو مطلوب تامین شود. .... 2- الزام در رعایت حداقل ضخامت تیزه تویزه یعنی یک و نیم خشت به نحوی که توان تحمل بار طاق آهنگ را که از دو جهت وارد می شود، داشته باشد. ... مسجد جامع ساوه...

دریافت قیمت
 • مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - كار ايمن با كامپيوتر

  مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - كار ايمن با كامپيوتر - بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور ... خستگي چشم ازيك استراحت كوتاه بعداز هر يك ساعت كاري بهره گيرندتغييردر تمركز نيز يك راه رساندن .... ضخامت وشيب صفحه كليد در تعيين ارتفاع مهم مي باشد .

  دریافت قیمت
 • ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي آوه در دورة اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎن - دانشگاه علم و.

  ﺑﻌﺪي ﺑﺎز ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻮﻧﻪ. يا. دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻮﻣﻪ و ... ﺳﺎوه و آوه ... ﺷﻬﺮك. ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺪ اﻧﺒﻮه و آﺑﺎدان و ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر. و ﺧﺮم و ﻫﻮاي درﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺣﺠﺎج ﺧﺮاﺳـﺎن. (). ﺣـﺪود. اﻟﻌـﺎﻟﻢ، ..... ﺿﺨﺎﻣﺖ. داﺷـﺘﻪ. و. ﺗﻤﺎﻣـﺎً. از. ﺧﺸﺖ. ﺑﻮده. ﻛﻪ. ﺑﻌﻀﺎً. از. رﮔﻪ. ﻫﺎ. ﻳﻲ. از. آﺟﺮ. ﺑﺮاي. ﺷـﺎﻗﻮل ﻛـﺮدن. ﻧﻤـﺎﻣﻲ. ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﺑﺎرو. اﺳﺘﻔﺎده.

  دریافت قیمت

  بررسی کاشی های زرین فام محوطه ذلف آباد فراهان استان مرکزی | Hossein.

  ... ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣـﺬف ﺷـﺪن ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ري در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﺷﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﺷﺎن ) . ..... 214 ﺗﮑﻪ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي ﺳﺘﺎرهاي ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ذﻟﻒآﺑﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ . ..... 1382 از ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﺎوه و ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ و ﺟﺮﺟﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﻮرهي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺷﯽ زرﯾـﻦﻓـﺎم ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه...

  دریافت قیمت

  مردم شناسی - میراث فرهنگی استان مرکزی

  2 جولای 2016 ... پيرهن: پيرهن را در شهرهاي ساوه، مامونيه و روستاهاي آوه و الوير «پيرون piron .... چیلینگ(چوبی به اندازه کف دست و به ضخامت انگشت انسان) و آغاج (چوب دستی ... *آوای اوشدو اوشدوی اوستای بازی/ همه را به تمرکز و حضور ذهن فرا می خونه/ تا با...

  دریافت قیمت

  هم میز ناهارخوری هم میز کار - خوگر

  با این حال در فعالیتهای مختلف میزان تمرکز و تسلط مورد نیاز با یکدیگر تفاوت دارد. ... با نگاهی گذرا به این میزها درمییابید که پایههای با ضخامت و زاویه مناسب و بدون...

  دریافت قیمت

  پژوهشهای مشترک ایران و آلمان در غار بوف - توریسم آنلاین

  1 روز پیش ... فیلم:متفاوتترین میوه فروشی دنیا در ساوه .... زیدی در ادامه اظهار کرد: «بر اساس لایهنگاری و تخمین ضخامت لایهها هنوز ... دلیل در ادامه کاوش در فصل سوم تمرکز بر بخش جلویی غار گذاشته شد تا بتوان به ماهیت نهشتههای قدیمتر پی برد.».

  دریافت قیمت

  شرکت رهاورد سرزمین پرشیا - نمایش مقالات - روش کار پولیش.

  ... در برابر قسمتهای مختلف خودروی مقابل دارای درصد تمرکز تنشهای مختلف میباشند .... برای ترمیم این خراش ها لازم است لایه خارجی آنقدر پرداخت شود تا ضخامت آن از عمق...

  دریافت قیمت

  پایپ کالا - دانشنامه - مدارک فنی - گرمایش سطحی لوله - اثر گرمایش.

  با توجه به افزایش قیمت انرژی، یکی از کلیدیترین موضوع در طرحها، نیاز به تمرکز بر روی قابلاطمینان بودن و بهرهوری انرژی آن است. محتوای گرمایی قابلاستفاده...

  دریافت قیمت

  هفت دلیل برای اینکه قطار از هواپیما بهتر است - فردا

  10 دسامبر 2016 ... با آغاز تلاشها برای نوسازی ایران در دوران معاصر و اتخاذ راهبردهای تمرکزگرایانه توسعه، ناهمگونی فضایی یعنی تراکم و تمرکز فضایی در برخی مناطق...

  دریافت قیمت

  NOUN - Universal Dependencies

  ... تمدن, تمدنها, تمدنی, تمدنها, تمدنهای, تمدید, تمرکز, تمرینهای, تمسک, تملقی, تمنا, ..... سانگسونگ, سانتوش, سانلوییس, سانپااولو, ساوایانو, ساوت, ساوجی, ساوه, ساکن, .... ضامن, ضایعات, ضبط, ضحاک, ضخامت, ضد, ضدارزش, ضدانقلابیگری, ضدتبخال,...

  دریافت قیمت

  دریافت

  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺻـﻠﻲ آن ﺑـﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ادراك ﻃﺒﻴﻌـﺖ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي. درﺑﺎره آن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و .... آران، ﺳﺎوه و ﻏﻴﺮه دﻳﺪ. و. در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط. (. ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻚ. ) ... ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود. 1000. ﻣﺘﺮ، ﺷﺎﻣﻞ آﮔﻠﻮﻣﺮا،...

  دریافت قیمت

  لیست شرکت کنندگان نمایشگاه ساختمان تهران 96.xlsx

  تمرکز خدمات در این شرکت در موضوع حمل و نقل بین شهری و در محدوده بارهای کوچک با .... آزادگان(غرب به شرق)-بعد از پل ساوه-جنب تهران کانتین, .... قطعات کامپوزیتی شامل گریتینگ در مش بندی ضخامت های مختلف، انواع پروفیل های...

  دریافت قیمت

  دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی ...

  لازم به ذکر اینکه بنده ساکن شهرستان ساوه هستم. .... قابل درمان نیست ولی من موقع عدم تمرکز چشم راستم کاملا به بیرون انحراف پیدا میکند میخواستم ... پاسخ- در صورتی که ضخامت قرنیه شما که با عکس نشان داده می شود مناسب باشد میتوان عمل لازک انجام...

  دریافت قیمت

  اصل مقاله (2626 K)

  ﺗــﻮاﻟﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒــﻲ ﺑــﺎ ﺿــﺨﺎﻣﺖ ﺑــﻴﺶ از. 500. ﻣﺘــﺮ، ﺑــﺎ. ﻧﺎﭘﻴﻮﺳــﺘﮕﻲ ..... دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي. اﻳـﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺔ ﻗﺎره. )اي ..... وﺳــﻴﻌﻲ از اﻳــﺮان ﻣﺮﻛــﺰي، از ﻗــﺰوﻳﻦ ﺗــﺎ ﻛــﺮج، ﺳــﺎوه،. ﻗـــﻢ، ﺟﻨـــﻮب ﺗﻬـــﺮان،...

  دریافت قیمت

  ي مصنوع ي عصب ي ها با استفاده از شبكه يا مرتبه ي ... - دانشگاه.

  پارامترهــا. ي. ورود. ي. عبارتنــد از نــوع فــوﻻد مرتبــه. يا. ، حالــت تــرک،. ضخامت ناح. يـ. ه مرتبـه. يا ... ساوه، ايران. مرتبه. اي، کامپوزيت. هاي حاصل از دو يا چند ماده هستند؛. البته تغيير تدريجي نيز بايد در آن. ها وجود داشته ... هاي مرتبه. اي تمرکز خود را براي...

  دریافت قیمت

  از دانهی کتان چه میدانید؟ - تبیان

  17 آوريل 2012 ... این خمیر را با حرارت خیلی ملایم گرم کرده و با ضخامت یک سانتی متر روی یک گاز یا پارچهی تمیز پهن کنید. این مرهم را هر روز دو تا 3 مرتبه روی نقاط...

  دریافت قیمت

  لیست دانشجویان ارشد و دکتری بیو الکتریک - دانشکده مهندسی.

  ... هوشمند تعیین آستانه فازی و مقایسه آن با روش معمولی در نوروفیدبک افزایش تمرکز. ۱۹۶. ... اندازه گیری ضخامت دیواره ی قلب با استفاده از سیگنال RF اولتراسونیک ... دکتر ساوه. کمی سازی اثر درمانی تحریک جریان مستقیم از طریق جمجمه ( tDCS ) بر...

  دریافت قیمت

  ﻃﻼي ﭘﻮرﻓﯿﺮي داﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت - ﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎل ﮔﺮﻣ - مجله زمین.

  ﺳـــﺎوه. -. اردﺳﺘﺎن. در ﻣﺮﮐﺰ اروﻣﯿـﻪ. -. دﺧﺘـﺮ؛ ﮐـﻪ ﮐﺎﻧﺴـﺎر ﻣـﺲ. -. ﻃـﻼي. ﭘﻮرﻓﯿﺮي داﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، .... ﮐﻼﻫﮏ آﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ. 1 ..... ﺗﺸﮑﯿﻞ، دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ، ﻓﺮاواﻧﯽ، ﺿـﺨﺎﻣﺖ و ﺗﻘـﺪم و ﺗـﺄﺧﺮ رﮔـﻪ. ﻫـﺎ .... ﺗﻤﺮﮐـﺰ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ . رﮔﻪ. ﻫﺎي ﮔـﺮوه. I،. III. و. IV. ﻋﻤـﺪﺗً. ﺎ در زون دﮔﺮﺳـﺎﻧﯽ. ﭘﺘﺎﺳﯿﮏ دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ.

  دریافت قیمت

  فضاهای فرهنگی شهر ملایر - انسان شناسی و فرهنگ

  8 آوريل 2017 ... AH2 از طریق تهران ، ساوه و همدان به مرز خسروی متصل میشود. ... شهر اراک به عنوان یکی از مراکز صنعتی ایران، دارای تمرکز بالای واحدهای صنعتی است که .... حداقل عرض وجه جلوی مغازه 5/3متر و ضخامت دیوارهای فونداسیون 75 سانتیمتر که...

  دریافت قیمت

  دریاچه های داخلی - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

  مناطق اطراف دریاچه ارومیه از مهم ترین محدودههای تمركز جمعیت در شمال باختر ابران است و .... پوسته ی نمكی با 5 سانتیمتر ضخامت، شامل نوارهای هم مركز سفید و خاكستری ... ی نمك وسعت بیشتری داشته و به احتمال گودی های پیرامون اشتهارد، ساوه، ایوانكی قم و...

  دریافت قیمت

  جغرافيا - آشناي با منطقه آوج

  شاهراه مزبور بجای آنکه از طریق ساوه به ری برود مستقیما بطرف شمال و از راه درگزین .... و بخاطر ارتفاع زیاد منطقه (2894- 1500 متر ) جو زمین ضخامت کمتری دارید و خارج شدن ... زمان تمرکز حوضه رود آوج 34/10 ساعت و حوضه رود کلنجین 7/9 ساعت می باشد .

  دریافت قیمت

  منطقه حفاظت شده هفتاد قله | گردشگری و تور تیشینه

  فاصله منطقه حفاظت شده هفتاد قله تا مسجد جامع ساوهمشاهده مسیرفاصله منطقه .... 2 - وسیله بازی: قطعه سنگ یا «جیر» مسطح به شعاع دو و ضخامت یک سانتیمتر به نام «سول». ... اهداف بازی: سرگرمی، افزایش هماهنگی عصبی عضلانی، افزایش دقت و تمرکز و...

  دریافت قیمت

  کتاب چکیده پایان نامه های سال93(قسمت3-فنی و مهندسی)

  ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﺧﻮد. را. ﺑﺮاي. ﻧﯿﻞ. ﻪﺑ. ﯾﮑﯽ. از. دو. ﻫﺪف. ذﮐﺮ. ﺷﺪه. ﻣﻌﻄﻮف. ﮐﺮده. ¬ .اﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ. ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ¬. ﻫﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﻫﺮ. دو. ﺟﻨﺒﻪ ... ﺳﺎوه. رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. : ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. -. ﻧﺮم. اﻓﺰار. ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ. (. دﻓﺎع. ) : 20/10/1393 ...... زدﮔﯽ ﺳﻪ ﺳﺪ در اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻪ در دو.

  دریافت قیمت

  جلوگیری از ریزش مو و درمان ریزش موهای سر با طب سوزنی

  رشد و ضخامت موها بستگی به میزان خون کبد و اسانس کلیه ها دارد لذا کمبود خون کبد و اسانس ... اختلالات ذهني (فراموشي، كاهش حافظه، عدم تمركز ذهني و احساس كمبود انرژي)

  دریافت قیمت

  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﺳ - مهندسی و مدیریت.

  ﻟﻐﺰش ﺳﻨﮕﮏ ﺳﺎوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻟﻐﺰش ﭼﺮﺧﺸﯽ .... ﮐﻒ و ﻧﻮاﺣﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و اﻧﺠﺎم. ﻧﻘﺸﻪ ... ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﺪوده اﻃﺮاف ﮔﺴﻞ. ﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﺮﺷﯽ آن. ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮازدﮔﯽ. ،. ﺿﺨﺎﻣﺖ.

  دریافت قیمت

  شهرستان آوج - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  یکی از کوههای خرقان گذشته و در رزن به راه ری-ساوه متصل میگشته و دیگری از طرف .... جو زمین ضخامت کمتری دارید و خارج شدن آسان انرژی موج بلند زمین موجب تغییرات روزانه ... زمان تمرکز حوضه رود آوج ۳۴/۱۰ ساعت و حوضه رود کلنجین ۷/۹ ساعت میباشد.

  دریافت قیمت

  بازار لوله و اتصالات استان مرکزی

  خریدار لوله پلی اتیلن و نوار تیپ (کشت وصنعت) 17739 در ساوه - مرکزی ... متقاضی استعلام قیمت و خرید لوله فولادی گالوانیزه با سایز ۱/۲ ۱ اینچ, ضخامت ۳.۲ .... بازاری علنا مواد مخدر بفروشد و ما تنها بر جلوگیری از ورود مواد به کشور تمرکز کنیم.

  دریافت قیمت

  به اشتراک گذاشتن در :